Algemene voorwaarden

Op alle leveringen en diensten van MVB cloud, gevestigd te Bennekom zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

De algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 11 mei 2018.

Algemene voorwaarden

Op alle leveringen en diensten van MVB cloud, gevestigd te Bennekom zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

De algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 11 mei 2018.

Artikel 1

Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door MVB cloud gevestigd te Bennekom verder te noemen “MVB cloud”, te leveren goederen en/of diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met “opdrachtgever” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via MVB cloud diensten en/of goederen bestelt en/of koopt.

1.3 In deze algemene voorwaarden wordt met “zaken” bedoeld: alle door MVB cloud geleverde goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan opdrachtgever geleverd.

1.4 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien beide partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5 Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 2

Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes door MVB cloud, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van MVB cloud of door feitelijke uitvoering door MVB cloud komt een overeenkomst tot stand.

2.2 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van MVB cloud.

2.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van MVB cloud ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 3

Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Levering van goederen vindt plaats af-magazijn. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen zal MVB cloud de aan opdrachtgever verkochte zaken afleveren of laten afleveren op een door klant aan te wijzen plaats.

3.2 Goederen gelden als geleverd, zodra MVB cloud opdrachtgever ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij MVB cloud of bij een derde klaar staan om door opdrachtgever te worden afgehaald of om in opdracht van opdrachtgever te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van opdrachtgever.

3.3 Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat MVB cloud het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van opdrachtgever.

3.4 De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door MVB cloud steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

Uitvoering van de overeenkomst (vervolg)

3.5 Montagewerkzaamheden waaronder, maar niet beperkt tot, werkzaamheden met betrekking tot bevestiging van apparatuur en het aanleggen van bekabeling zijn niet inbegrepen in de overeenkomst.

3.6 In de levering door MVB cloud zijn niet inbegrepen montage- en installatiematerialen, ver- en gebruiksartikelen, batterijen, inkt(cartridges), tonerartikelen, kabels en accessoires.

Artikel 4

Duur van de overeenkomst

4.1 Indien en voor zover de tussen MVB cloud en opdrachtgever gesloten overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de tussen beide partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van 1 jaar geldt.

4.2 De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij opdrachtgever of MVB cloud de overeenkomst schriftelijk beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden vóór het einde van de desbetreffende periode.

Artikel 5

Tarieven

5.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door MVB cloud aan opdrachtgever te leveren goederen zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van opdrachtgever.

5.2 De in de aanbiedingen van MVB cloud weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is MVB cloud gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10% van het totale overeengekomen bedrag, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

Artikel 6

Betaling

6.1 Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever is niet gerechtigd om enige vordering op MVB cloud te verrekenen met de door MVB cloud in rekening gebrachte bedragen.

6.2 MVB cloud heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

6.3 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door MVB cloud aangewezen bank- of girorekening. MVB cloud heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door MVB cloud, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door MVB cloud is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is MVB cloud bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor MVB cloud voortvloeiende schade.

6.4 MVB cloud is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor opdrachtgever in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door opdrachtgever aan MVB cloud verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

6.5 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Opdrachtgever is aan MVB cloud vanaf dat moment rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 2% per maand.

6.6 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning en/of per e-mail gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is opdrachtgever een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door opdrachtgever aan MVB cloud verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of MVB cloud buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van MVB cloud om schadevergoeding te vorderen.

6.7 Onverminderd de overige rechten van MVB cloud uit hoofde van dit artikel, is opdrachtgever jegens MVB cloud gehouden om de incassokosten te vergoeden die MVB cloud heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

6.7 De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

Artikel 7

Garantie

7.1 Indien door MVB cloud aan opdrachtgever garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan opdrachtgever kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan opdrachtgever geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

7.2 Indien een beroep op garantie van opdrachtgever gegrond zou zijn, zal MVB cloud de te leveren producten -naar de keuze van MVB cloud- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien MVB cloud opdrachtgever mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal opdrachtgever de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan MVB cloud.

7.3 Alle eventuele garantieverplichtingen van MVB cloud vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door opdrachtgever of door opdrachtgever ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien opdrachtgever of een derde zonder toestemming van MVB cloud wijzigingen in de door MVB cloud geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

Artikel 8

Reclames

8.1 Eventuele klachten over een door MVB cloud geleverd product, dienen terstond door opdrachtgever aan MVB cloud schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 30 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door opdrachtgever niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet opdrachtgever MVB cloud, binnen 7 dagen nadat het gebrek aan opdrachtgever bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.

8.2 Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is MVB cloud niet verplicht retourzendingen van opdrachtgever te accepteren. In ontvangstname van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door MVB cloud van de door opdrachtgever opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij opdrachtgever, totdat de producten door MVB cloud zijn gecrediteerd.

8.3 Indien opdrachtgever een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft MVB cloud het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij opdrachtgever in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven.

Artikel 9

Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door MVB cloud te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van MVB cloud, zolang opdrachtgever enige vordering van MVB cloud, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.

9.2 Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van MVB cloud te bewaren.

9.3 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van opdrachtgever plaatsvindt.

9.4 Indien opdrachtgever met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens MVB cloud tekort schiet of MVB cloud goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever in die verplichtingen tekort zal schieten, is MVB cloud gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Opdrachtgever zal de MVB cloud te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de MVB cloud. Na terugneming zal opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die opdrachtgever met MVB cloud was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor MVB cloud uit de terugneming voortvloeien.

Artikel 10

Ontbinding en beëindiging

10.1 Opdrachtgever wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien opdrachtgever niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

10.2 In geval van verzuim van opdrachtgever is MVB cloud gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan opdrachtgever en/of het door opdrachtgever eventueel aan MVB cloud verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

10.3 MVB cloud is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien opdrachtgever surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. MVB cloud zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 11

Overmacht

11.1 MVB cloud is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van MVB cloud opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door MVB cloud niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

11.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van MVB cloud zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij MVB cloud als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van MVB cloud of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van MVB cloud.

11.3 Indien MVB cloud bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12

Aansprakelijkheid

12.1 MVB cloud is uitsluitend aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van medewerkers van MVB cloud.

12.2 De totale aansprakelijkheid van MVB cloud zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door MVB cloud aan opdrachtgever te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

12.3 MVB cloud is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover opdrachtgever zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd danwel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

12.4 De aansprakelijkheid van MVB cloud voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakelen van door opdrachtgever aan MVB cloud voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten.

12.5 De aansprakelijkheid van MVB cloud verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten is uitgesloten.

12.6 Opdrachtgever vrijwaart MVB cloud van alle aanspraken wegens aansprakelijkheid als gevolg van een verstoring of gebrek in een product, dienst of programma dat door MVB cloud is geleverd.